top of page

ARSLAN HUKUK DANIŞMANLIK FAALIYET ALANLARI

Arslan Hukuk Danışmanlık olarak, deneyimli kadromuzla müvekkillerimizin yasal sorunlarını çözmenin en iyi yolunun, işletmelerini ve sektörü anlamak olduğunu biliyoruz. Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

İş-Hukuku.jpg

İŞ HUKUKU

Arslan Hukuk& Danışmanlık, bireysel ve kurumsal müvekkillerinin iş hayatında karşılaşabileceği tüm problemlere ilgili mevzuat uyarınca danışmanlık hizmeti verir ve işçi işveren açısından yaşanabilecek tüm uyuşmazlıklarda ilgili kişinin çıkarlarının korunmasına hizmet ederek müvekkillerini en iyi şekilde temsil eder.

Arslan Hukuk& Danışmanlık bu alanda sadece uyuşmazlıkla karşılaşıldığı anda değil, uyuşmazlığın doğmasını engelleyecek her türlü danışmanlık hizmeti vererek müvekkiline önleyici tedbirleri de sunmaktadır. Bu sebeple hem bireysel hem de kurumsal müvekkillerin hukuki destek alması önem arz etmektedir.

Arslan Hukuk & Danışmanlık insan kaynakları personelleri ve şirketin mevcut avukatlarıyla iş birliği yaparak müvekkiline çözüm odaklı hukuki tavsiyelerde bulunmakta ve sürecin tamamında yasal prosedürlere uygun hareket edilmesini sağlamaktadır.

Arslan Hukuk& Danışmanlık, ulusal ve uluslararası alanda öncü şirketleri; iş davalarında, şirket içi ya da resmi kurumlar nezdindeki soruşturmalarda, toplu çıkış süreçlerinin yürütülmesinde etkin rol oynamakla birlikte gerekli iş hukuku eğitimleri vererek hukuki alt yapının oluşmasına ve çıkabilecek problemleri en aza indirmeyi planlamaktadır.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Şirketin sektör analizi yapılarak o şirkete has iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revizesi

 • Alt Yüklenici ve Geçici iş ilişkisi üzerine uygulamalar

 • İşyeri çalışma ortamlarının işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları

 • Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Süreçler

 • Her türlü tespit ve alacak hakkındaki iş davalarının takip edilmesi (işe iade davası, kıdem/ ihbar tazminatı alacağı davası, fazla mesai ve hafta tatili alacağı davası, hizmet tespiti davası, kötü niyet tazminatı, mobbing tazminatı vs.)

 • Fesih sürecinde karşılaşılan her duruma ilişkin tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma hallerinde sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi

İş kazası ve  meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması, davaların takibi ve maddi/ manevi tazminat talepleri

unnamed.jpg

CEZA HUKUKU

Arslan Hukuk& Danışmanlık müvekkillerine soruşturma evresinden infaz evresine kadar müvekkilin ihtiyacına uygun olarak ceza riski olan tüm işlemlerde avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Herhangi bir şekilde hakkınızda cezai anlamda bir soruşturma işlemine başlanıldığı takdirde hukuki destek almanız ileride doğacak büyük problemleri engelleyecektir. Zira hem mağdur hem şüpheli açısından ceza yargılaması sürecinde bir avukat tarafından temsil edilmek bu anlamda önemlidir. Bu bağlamda ağır ceza  ve asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, tutuklama, yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz  ve tazminat davaları, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği, mağdur veya müşteki vekilliği, kanun yollarına başvuru, İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular Arslan Hukuk& Danışmanlık tarafından en iyi şekilde yürütülmektedir.

Müvekkillerimize örnek olması açısından bu başlık altında incelenebilecek bazı suç isnatları aşağıda sayılmıştır: • Kasten Yaralama, kasten adam öldürme ve teşebbüs halleri

 • Trafik Kazası Nedeniyle Yaralama ve Ölüme Neden Olma

 • Uyuşturucu Kullanma ve Uyuşturucu Ticareti

 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret, İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret İçerikli Yazıların Yayından Kaldırılması

 • Şantaj, Mala Zarar Verme, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

 • Kişisel Verileri Kaydetmek ve Yayma Suçu

 • Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını ihlal, Yağma

 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

 • Resmi Evrakta Sahtecilik

 • Mühür Bozma

 • İhaleye Fesat Karıştırmak

 • Zimmet, İrtikap, Rüşvet

 • Yalan Tanıklık

 • İmar Kirliliğine Neden Olmak, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

 • Bileşim Sistemine Girme

 • Görevi Kötüye Kullanma

 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak

WhatsApp-Image-2019-05-24-at-16.28.471.j

TICARET HUKUKU

Arslan Hukuk& Danışmanlık, tacir olmanın hukuki sonuçlarıyla yükümlü olan müvekkillerinin  işletmesel faaliyetleri neticesinde ticari hayatlarında karşılaştığı problemlerini yasal mevzuata uyumu konusunda avukatlık ve danışma hizmeti vermektedir. Bu bağlamda şahıs ve ticaret (anonim veya limited vs.) şirketi ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi, şirket birleşme ve devralma süreçlerinin yönetilmesi, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, genel kurul kararları iptal ve butlan davaları, haksız rekabet davaları, fatura ve cari hesap alacaklarına itiraz edilmesi, ayıplı ifada ihtar ve ihbar süreçlerinin takibi, alacaklı ve borçlu temerrüdü işlemlerinin takipleri,konkordato, iflas işlemlerinin takibi, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ,çek, senet ve bonoya ilişkin icra ve dava takipleri yürütülmektedir.

Contract Paper Signing

İDARE HUKUKU

Bilindiği üzere, idare hukuku bir yandan idarenin iş ve işlemlerini sınırlarken bir yandan da idarenin iş ve işlemlerine karşı bireylerin korunması amacına hizmet eder. İdarenin Anayasaya, ilgili mevzuata ve yasalara aykırı davranışı idarenin sorumluluğunu doğurmaktadır.  Bireyler somut durumda idarenin ilgili mevzuata aykırı iş ve işlemlerinden ötürü mağdur konumuna düştükleri takdirde idareye karşı hukuki ve mali istemlerine mahkeme yoluyla ulaşabilecektir. Ancak bu noktada söz konusu güncel sorunun avukat yardımıyla çözülmesi daha büyük mağduriyetlerin (sürelerin takibi ve başvuru şekli bakımından) önüne geçecektir. Zira bireylerin idare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması ancak alanında uzman avukatlar marifetiyle mümkün olacaktır.


Bu bağlamda Arslan Hukuk& Danışmanlık, idareyle ilgili yaşadığınız sorunları değerlendirir, sizin istek ve önerilerinizi dinleyerek hukuki süzgeçten geçirir ve idare karşısında hukuki haklarınızın korunmasına hizmet eder.


Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma ile ilgili davalar,

 • Bakanlıkların, belediyelerin ve diğer kamu kuruluşlarının iş ve işlemlerine karşı İptal ve Tam yargı davaları

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin her türlü davalar

 • İdari para cezaları ile ilgili davalar (itiraz/ iptal davası)

 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

 • İmar hukukuna ilişkin davalar

 • İdari sözleşmelerden doğan davalar

 • Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar

 • Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları

 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları, Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları

 • Disiplin cezalarının iptali davaları, Memurlara ilişkin davalar

 • İdari dilekçelerin denetlenmesi

 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması

 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi

 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi ve dava yolu

 • Kamu ihalelerine katılım

 • Öğrenci davaları açılması,

 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,

 • Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

yanik_hukuk_38-min-1024x683.jpg

İCRA HUKUKU

İcra hukuku, alacaklının alacağına kavuşması için devletin cebri icra gücünden yararlanmasıdır. İşte bu noktada profesyonel destek alınması cebri icra gücünün doğru yönlendirilmesini, zaman ve nakdin doğru kanala harcanmasını sağlar. Arslan Hukuk& Danışmanlık, cebri icra gücünü kullanarak icra takibini hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlandırır. Özellikle alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçlunun sahip olduğu tüm menkul, gayrimenkuller ile borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı geniş bir yelpazede analizler yapar.  Bu analizler sonucunda somut duruma en uygun ve en hızlı yolu tercih ederek müvekkilin alacağına ulaşmasına aracılık eder. Tüm bu işlemlerin yanı sıra Arslan Hukuk& Danışmanlık’ın bu alandaki hizmet kapsamı icra takibiyle sınırlı değildir. Arslan Hukuk & Danışmanlık, icra takibiyle elde edilebilecek maksimum faydayı müvekkiline adına alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de müvekkillerine sağlamaktadır.

Türk hukukunda, hemen hemen her davanın kaçınılmaz sonu olan icra prosedürünün gündeme geldiği nazara alındığında alacaklı ve borçlunun prosedürler hakkında bilgi sahibi olması, lehine ve aleyhine olan hususları bütünsel bir şekilde değerlendirme imkânı bulması önemlidir. Bu değerlendirme imkanının ise prosedürlere tamamen hâkim olan avukatlar tarafından alacak ve borçlulara sunulması gerekmektedir. Arslan Hukuk& Danışmanlık gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Alacağın tahsili amaçlı her türlü icra takibinin hazırlanması, işlemlerin takibi ve Haciz işlemleri. Bu kapsamda İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine (çek,senet,bono) dayalı icra takipleri

 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması


 • İflasa ilişkin tüm prosedürler (İflas ve İflas ertelemesi davaları, Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi, Şirket borç durumlarının belirlenmesi, Şirket kurtarma çalışmaları, İyileştirme projelerinin düzenlenmesi, Anlaşmaların düzenlenmesi, İflas masasına kayıt, İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması, İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması, İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması, En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi, Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi vs.)


 • İcra Hukuku alanındaki tüm davalar ( İcra ceza davaları, İtirazın kaldırılması davaları, İflas ve icra itiraz davaları, İhalenin feshi davaları, İhtiyati haciz davası, İtiraz ve Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için itirazın iptali davaları, İstirdat davaları, İstihkak davaları

Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için Menfi tespit davaları, Tasarrufun iptali davaları, Karşılıksız çek davaları, Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması vs)


 • İcra ihalelerine katılma

 • Alacağın icra masasına kaydettirilmesi

 • Borca ve takibe itiraz işlemleri

 • İhtiyati haciz kararı alınması

 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,

 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma,

 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,

 • Bankaların kredi sözleşmesinden doğan ihtilafların çözümü

vatandaslik.jpg

VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU

İşbu hukuk dalı, Türkiye’deki yabancıların kişisel, maddi ve sosyal haklarını düzenler. Ülkemizde yabancıların sahip olduğu haklar arasında seyahat- ikamet hak ve özgürlüğü, sözleşme yapma hakkı, Türkiye’de evlenme ve boşanma hakkı, dernek kurma ve üye olma özgürlüğü, yabancıların Türkiye’de çalışması, çalışma izni, sağlık hizmetlerinden yararlanma, Türk soylu çalışma izin ve hakları, yabancı sermayeli şirket kurma şirketlere ortak olabilme hakkı, sosyal güvenlik hakları, eğitim hak ve özgürlüğü, gayrimenkul edinme hakkı, miras hakkı gibi haklar sayılabilmektedir. Yabancıların ülkemizde söz konusu hakları kullanırken zor ve belirli prosedürlerden geçmesi bakımından profesyonel destek alması önemlidir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık, bu alandaki deneyimiyle size bu hakları kullanırken izlemeniz gereken zorlu süreçte yanınızda olur. Arslan Hukuk& Danışmanlık size yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunar ve özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlar. Bu aşamada Arslan Hukuk& Danışmanlık yabancıların Türkiye’ye gelirken ve ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde etkili ve hızlı yolları belirleyerek müvekkiline sunar ve oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin prosedürleri işleterek, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmi kurumlar nezdinde takibini yapar.
Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

unnamed (1).jpg

TÜKETICI HUKUKU

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ülkemizde hukuki zemini oluşturulan ve Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi yasalarla desteklenen işbu hukuk dalında ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimlerin düzenlenmesini hedefler. Bu hususta bilinçlenen tüketiciler, tüketici hakları için dava yoluna gidebilmektedirler. Arslan Hukuk& Danışmanlık, tüketiciler için yasal prosedürler çerçevesinde tüketici hakları avukatı vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Abonelik sözleşmelerinden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Ayıplı mal ve hizmetlerden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Devre tatil sözleşmelerinden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Kapıdan satış sözleşmelerinden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Mesafeli satış sözleşmelerinden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Kredi kartı sözleşmelerinden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Paket tur sözleşmelerinden doğan dava ve danışmanlık hizmeti

 • Bayilik ve distribütörlük ilişkilerinden kaynaklanan davalar

 • Haksız şartlardan doğan davalar

 • Tüketici kredilerinden ve harici gayrimenkul satışlarından doğan davalar

 • Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaatlar, Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi

 • Bankalar tarafından alınan haksız dosya masrafların iadesi hakkındaki uyuşmazlıkların çözümü

Signing a Contract

KURUMSAL DANIŞMANLIK HIZMETLERI

Arslan Hukuk& Danışmanlık , ticaret hayatının değişen ve gelişen gereklerine uyum amacı ile müvekkilleri olan ticaret şirketlerine, şirketler hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve ilgili hukuk dallarının günlük ticari uygulamalarına yansıtılması noktasında hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Arslan Hukuk& Danışmanlık, bu noktada hem  öngörülebilen problemlerin öncesinde danışmanlık hizmeti vererek daha büyük uyuşmazlıkların en az zarara indirgenmesini sağlayarak daha büyük zararların oluşmasını engeller hem de uyuşmazlığın çıktığı sırada çözüm yolları üreterek etkin müdahaleyi sağlar. Ayrıca müvekkillerine uyuşmazlığın dava yoluna gitmesi halinde de sürecin tamamına hakim olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti verir.


Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

fikri-m%C3%BClkiyet-750x380_edited.jpg

FIKRI MÜLKIYET HUKUKU

Hızla gelişen teknoloji dünyasının ve özellikle sınır tanımayan internet uygulamalarının bir getirisi olarak ulusal ve uluslararası ticaret yaygınlaşmış, yerli ve yabancı şirketlerin ürettiği mal ve hizmetlerin ayırt edici özelliklerinin korunması ve tescillenmesi daha da önemli hale gelmiştir. Ticaretini sağlam temellerine üzerine oturtmak isteyen şirketler, marka hakkı unsurlarının ya da patentin izinsiz kullanılmasını, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılmasını, izinsiz pazarlanmasını ve kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesini önlemek için profesyonel bir destek almaları mühimdir. Hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korumaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları bakımdan fayda sağlayacaktır.


Arslan Hukuk& Danışmanlık, müvekkillerine fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli olan tüm hukuki yardımı sağlamaktadır. Öte yandan Arslan Hukuk& Danışmanlık, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları için dava açmanın yanı sıra müvekkillerinin markalarının, patent ve ensütriyel tasarımlarının korunması için Türk Patent Enstitüsüne tescili konusunda yardımcı olmaktadır.


Arslan Hukuk& Danışmanlık Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında gerek hukuk davaları gerek ceza hukuku alanında müvekkillerine; eser sahiplerine, icracı sanatçılara, yapım şirketlerine, yayıncılara da hizmet vermektedir. Uyuşmazlık halinde ya da fikir ve sınai eserlerinin saldırıya uğraması durumunda tespit, önleme, men, maddi ve manevi davalar ile ceza davalarını yürütmektedir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması tescili, korunması ve devri işlemleri

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi

 • Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

 • Tecavüz ve haksız rekabet davaları.

 • Müspet ve menfi tespit davaları.

 • Tecavüzün men’i ve tespiti davaları

 • Eser sahibinin tespiti davaları

 • Her türlü maddi ve manevi tazminat davaları

 • Mali ve manevi haklara tecavüz halinde açılabilecek ceza davaları

 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları.

 • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları

images (1).jfif

MIRAS HUKUKU

Bilindiği üzere miras hukuku, miras bırakacak gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Kimi zaman miras bırakan terekesi üzerinde hiçbir paylaşım yapmaz kimi zaman ise yasal mirasçılarının yanında başka kişilere de hak tanıyarak ölüme bağlı tasarruflarda bulunur. Birinci halde miras bırakanın varisleri sadece yasal mirasçılardır. Bu noktada genellikle uygulamada ortaklığın giderilmesi davasıyla çözüme kavuşabilecek bir durum söz konusuyken ikinci halde durum biraz daha karmaşıktır. İkinci halde sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri de miras bırakanın hayattayken aile içi çekişme ve geçimsizlikleri görmesi üzerine terekesi üzerinde başka kişiler adına tasarrufta bulunmasını ve yasal mirasçıları kısmen yada tamamen tereke dışı bırakma çabasına dönüşmesidir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık, tüm sorunlarınız için en etkin yola başvurarak hakkınıza en hızlı şekilde kavuşmanızı sağlar. Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Vasiyetname, Ölünceye kadar bakma ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,

 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalar

 • Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi

 • Miras sözleşmesinin sona ermesine, iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi,

 • Terekeyle ilgili her türlü tespit ve taksim davaları,

 • Miras bırakanın sağlığında ya da ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda tenkis davası,

 • Vasiyetnamenin açılması davaları

 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemler

 • Miras bırakanın yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,

 • Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması

 • Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin, hukuki destek verilmesi,

 • Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılması

 • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması

 • Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması,

 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekaleten temsil

Contract

SÖZLEŞME HUKUKU

Hemen hemen her sektörün öncelikli ihtiyaçlarından olan sözleşmeler hem Borçlar Hukukunda hem de borçlar hukukuna bağlı olarak gelişsen sözleşmeler hukukunda düzenlenmiştir. Tarafların hak ve yükümlülüklerini tek tek gösterdiği sözleşmeler, çoğu uyuşmazlığın başından sonuca ulaşmasına olanak sağlar. Bu nedenle sözleşmelerin hazırlanırken ve uygulanırken hukuki ve profesyonel danışmanlık hizmeti alınması önem arz etmektedir. Arslan Hukuk& Danışmanlık başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere, müvekkillerine kapsamlı ve sonuç odaklı dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Arslan Hukuk& Danışmanlık olarak aşağıda belirtilen sözleşme türlerinde dava ve danışmanlık hizmeti verirken müvekkillerine farklı sözleşmeler hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu nedenle Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.Başta satış sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların takibi  olmak üzere bağışlama, vekalet, vekaletsiz iş görme, ariyet,  eser sözleşmesi, arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, cari hesap sözleşmesi, sulh sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi, iş sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, devre mülk sözleşmesi, acentelik, kira sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi, hisse devir sözleşmeleri, hizmet sözleşmesi, yayın sözleşmesi her türlü sözleşmenin hazırlanması ve revize edilmesi noktasında müvekkillerine gereken her türlü desteği sağlamaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Arslan Hukuk & Danışmanlık sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli konularında da yol gösterir ve uyuşmazlığın dava ve sulh yoluyla çözülmesine yardımcı olur.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz yukarıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

gayrimenkul-hukuku-tum-detaylariyla.jpg

GAYRIMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren ve hemen hemen herkesin hayatında bir kere de olsa sorunla karşılaştığı bir hukuk dalıdır. Türk hukukunda en doğal haliyle yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle korunan mülkiyet hakkının konusunu ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar oluşturmaktadır ve çoğu zaman söz konusu gayrimenkuller miras ve taşınmaz alım süreçlerinin tamamlanması ile de gündeme gelmektedir.  


Arslan Hukuk& Danışmanlık’ın güvenli ve çözüm odaklı yaklaşımıyla taşınmazlarınıza ilişkin tüm hukuki ve idari işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Taşınmazlara ilişkin hukuka aykırı durumların ortadan kalkmasını sağlarken bir uzmandan yardım almanız size nakit ve vakit avantajı sağlayacaktır.

Arslan Hukuk Danışmanlık gayrimenkul hukukunda Sermaye Piyasası Kurulu onaylı değerleme uzman kadrosuyla müvekkillerine gayrimenkul alımı konusunda gerekli hukuki altyapıyı hazırlamakta, her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta, Yabancıların mülk edinme yolu ile vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesi, gayrimenkul alım satım işlemleri, taşınmaz kiralanması ve kiralanın tahliyesi gibi işlem ve uyuşmazlık çözümünde , Gayrimenkullerin konut olarak veya ticari amaçla alım, satım ve kiralanması, yapı plan belgelerine uyumun değerlendirilmesi, gayrimenkul yatırım şirketlerinin kurulması, büyük konut ve otel projelerine ilişkin yatırımlar da dahil gayrimenkullere ilişkin olarak çok çeşitli hukuki danışmanlık hizmeti ve kompleks taşınmazların projelendirilmesinde hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda; hukuki destek alınması son derece önemlidir. Gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında; taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp, hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuk davalarında azami işlem güvenliği açısından, gayrimenkul hukuku uzmanından, hukuki destek alınarak işlem yapılması, oldukça önemlidir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık, tüm sorunlarınız için en etkin yola başvurarak hakkınıza en hızlı şekilde kavuşmanızı sağlar. Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,

 • Tapu kaydının düzeltilmesi, iptal ve davası, mülkiyetin tespitine ilişkin davalar

 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

 • Gayrimenkule has durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporlarının hazırlanması suretiyle tarafların karar verme süreçlerine destek olunması,

 • Gayrimenkul alım satım işlemleri dahil gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi ve Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,

 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) ve el atmanın önlenmesi davası,

 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi ve dava takibi,

 • Kadastro davaları

 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,

 • Önalım (Şufa) davası,

 • Miras Hukukunu da ilgilendiren Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,

 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası

 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma, tezyid-i bedel ve kamulaştırmasız el atma davaları,

 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan her türlü dava, iş ve işlemler (Kira değer tespiti davaları

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, Kira alacağı ve kiralananın tahliyesi davaları, Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi, Kira sözleşmelerinin feshi vs.)

 • Kentsel dönüşüm kapsamında kaynaklanan davalar ve kentsel dönüşüm alanlarında tapu harcının iadesi sürecinin işletilmesi, dava takibi

 • İmar uygulamalarından kaynaklanan davalar (İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası, İmar planının iptali ve değiştirilmesinden kaynaklanan davalar, İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi, İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması)

 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,

Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi

kron-blog-3-730x411_edited.jpg

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI HUKUKU

Dijital mirasın söz konusu olduğu şu günlerde kişisel verilerin çeşidi ve büyüklüğünün her geçen gün artmasıyla kişisel verilerin korunması daha mühim bir hale gelmiştir. Günümüzde devlet kurumları başta olmak üzere özel kuruluşlar da ticari kaygılarından ötürü; bireyler ve tüketiciler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, islemekte ve nakletmektedirler. Veri erişim ve aktarım hızının ilerlemesi, birlikte ve her alanda yaygınlaşmış bir biçimde verilerin kullanılmasından doğan koruma ihtiyacı da bu kanunun çıkmasının en temel nedenidir.

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) veri sahibi olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişileri birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. KVKK, kişisel verilerin amaç dışı işlenmesini ya da kötüye kullanımının engellenmesini, kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesini, verinin güvenliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda veri sorumlularına düşen yükümlülükler özellikle şirketleri ilgilendirdiği için KVKK özelinde profesyonel destek almak şirketlere büyük yaptırımlara maruz kalmasını engelleyecektir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık, kurumlara KVKK hizmetini bütüncül bir yaklaşımla ve en iyi bir şekilde verilebilmek için sürecin tamamına hâkim teknik uzmanlarla iş birliği yaparak yürütür. Zira KVKK danışmanlığı kompleks disiplinleri beraberinde getiren zorlu ve karmaşık bir süreçtir. Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıca kanuni yaptırımlar ve önlemler konusunda müvekkillerini bilgilendirir, hukuki destek sağlar.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, uyum sürecinin yönetilmesi

 • Uluslararası firmalara ve ulusal firmaların yurtdışı satışlarına ilişkin GDPR uyum projesi ve yönetimi

 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

 • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya yenilenmesi, Sözleşmelerin (Veri Sorumlusu- Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu – Veri İşleyen) İncelenmesi ve Hazırlanması

 • Aydınlatma Metini ve Açık Rıza beyanlarının hazırlanması

 • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

 • Veri envanterinin hazırlanması

 • Şirket kanun kapsamında VERBİS’e kayıt yükümlülüsü ise verbise kayıt aşamalarının yerine getirilmesi

 • KVKK’ya ve TCK’ya aykırılık halinde oluşabilecek suçlara ilişkin suç duyurusunun yapılması ve davalarının takibi

a.jpg

AILE HUKUKU

Arslan Hukuk & Danışmanlık gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı eşe sahip yabancıların evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, soybağı kurulması, evlat edinme, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların Türk mahkemeleri önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine yasal hükümler çerçevesinde hizmet verir.

Aile Hukuku temel olarak aile birliğinin devamını sağlamaya yönelik tedbirler alan hukuk dalıdır. Ancak aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmeler ve davranış bozuklukları ailenin devamının sağlayamayacak hale getirebilir. Bu takdirde boşanma söz konusu olur. Psikolojik ve hukuki bir süreci olan boşanmanın en doğru şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak en başarılı şekilde sonlandırılması tüm aile bireyleri için büyük öneme sahiptir.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

 • Çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi, maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,

 • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması, velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

 • Aile konutu şerhi davaları

 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, evlat edinme davaları,

 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,

 • Soy bağının kurulması ve terkini hakkındaki davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),

 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

Resume

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku, ülkemizde Türk Ticaret Kanunu ile uygulanmaya başlanan ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile hukuki alt zemini oluşturulan bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, gelişen ve sürekli değişkenlik gösteren sigorta sisteminde ve uygulamalarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve hataların giderilmesi amacına hizmet eder.

Arslan Hukuk & Danışmanlık, sigorta hukuku kapsamına giren dava ve danışmanlık  hizmetleri ile müvekkillerinin haklarını korur, prosedür ve süreçler hakkında bilgi verirken belge düzenleme ve takip işlemlerini yürütür.

Arslan Hukuk& Danışmanlık ayrıcalığıyla yararlanabileceğiniz aşağıda belirttiğimiz bazı hizmetler ve daha fazlası için bize iletişime geçebilirsiniz.

 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması,

 • Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Araçların değer kaybı ve kazanç kaybı işlem, tahkim ve dava işlemlerinin yürütülmesi

 • Sigorta ile ilgili her türlü tazminat davaları

 • Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları

 • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları

 • Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları

 • Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları

 • Hayat ve maluliyet sigortası davaları

 • Can kaybından doğan sigorta davaları

 • Yangın sigortasından kaynaklanan davalar

 • Malpraktis ve Tıbbi uygulama hatasına ilişkin sigorta davaları

 • Ferdi kazalara ilişkin davalar

Faaliyet Alanları: Faaliyet Alanları
bottom of page